Забезпечення віруючих релігійною літературою - История Свидетелей Иеговы

Перейти к контенту

Главное меню:

Забезпечення віруючих релігійною літературою

Книги > СИ в Житомирской обл.
Література та джерела

Книги та брошури
1. Андрощук О.В. Репресовані священики Житомирщини (за матеріалами Державного архіву Вінницької області) / Житомирщина крізь призму століть: Науковий збірник / Відповідальний редактор М.Ю. Костриця. – Житомир: Жур фонд, 1997. – 192 с. – Велика Волинь: Праці Житом. наук. краєзн. Тов-ва досл. Волині. Т. 16.
2. Арндт Н.А. Известная фарфоровая фабрика и евангелическая община в Корце / Родина Волынь: Статьи и воспоминания о жизни и деятельности немцев на территории современных Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины. – Серия «Труды Житомирского Научно-краеведческого общесва исследователей Волыни». – Т. 17. / Сост. Н.А. Арндт, Г.П. Мокрицкий. – Визентхайд-Житомир: Издательство «Волынь», 1998. – 212 с.
3. Билецкий А.И. Анализ атеистической литературы (рукопись). – 20 с.
4. Біблія / Українське Біблійне Товариство, 2003. – 1375 с.
5. Бюллетень Волынского Губернского Статистического Бюро. – Житомир, 1925.
6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
7. Головащенко С. Історія християнства. – К.: Либідь, 1999. – 350 с.
8. Градовський П. Історія Забрідської церкви на Житомирщині. – Житомир: „Соляріс”, 2002. – 35 с. з іл.
9. Джек Лондон. Любовь к жизни. Рассказы. – М.: «Художественная литература», 1986. – 125 с.
10. Докторов В.Г. «Небесные покровители» христиан. – Мн.: Беларусь, 1989. – 78с.
11. Єршов В. О. З історії книгодрукування на Житомирщині / Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина: Посібник – хрестоматія в 2-х ч. Ч. I: Критичний огляд / за ред. С.О. Пультера. – Житомир, 2000. – 544 с.
12. Жертва чи об’єкт нацистського переслідування? – К.: Міжнародна Організація з Міграції, 2001. – 10 с.
13. Жилюк С.І. Сектанти України та Волині в 20-х роках ХХ ст. / Житомирщина на зламі тисячоліть: Науковий збірник „Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 21 / Відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: М.А.К., 2000. – 390 с.; іл.
14. Житомирщина 2002. Статистичний щорічник. – Житомир, Державний комітет статистики України, 2002. – 447 с.
15. Житомирщина 2003. Статистичний щорічник. – Житомир, Державний комітет статистики України, 2003. – 382 с.
16. Забродський Й.М. Розкуркулення, репресії на Горошківщині / Горошківщина крізь призму століть: Тези наукової краєзнавчої конференції / Відп. ред. Костриця М.Ю. – Володар-Волинський – Житомир, 1995. – 179 с.
17. Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Євреї Волині: Кінець ХVIII початок ХХ століття. – Житомир: Видавництво „Волинь”, 1998. – 192 с.
18. Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Житомирщина шляхами історії. – Житомир: Видавництво „Полісся”, 1997. – 145 с.
19. Історія релігії в Україні/ за ред. П.Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.
20. Історія української літератури ХІХ століття (у трьох книгах), книга третя / за ред. М. Т. Яценка. – К.: „Либідь”, 1997.
21. Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003. – 520 с. з іл..
22. Касторский Г.Л. Мировые религии и преступность / Под. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. – 201 с.
23. Кожному мила своя сторона. Ч. II. – Київ: СМП „Аверс”, 1998.
24. Колодний А.М. Академічне релігієзнавство. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.
25. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
26. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура/ Курс лекцій. Київ: ЦУЛ, 2002. – 508с.
27. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 592 с.
28. Кун В. Происхождение волынских немцев. / Родина Волынь: Статьи и воспоминания о жизни и деятельности немцев на территории современных Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины. – Серия «Труды Житомирского Научно-краеведческого общесва исследователей Волыни». – Т. 17. / Сост. Н.А. Арндт, Г.П. Мокрицкий. – Визентхайд-Житомир: Издательство «Волынь», 1998. – 212 с.
29. Лубський В., Козленко В., Лубська М., Севрюков Г. Історія релігій. – К.: Тандем, 2002. – 640 с.
30. Лутай М.Є Реабілітовані посмертно / Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття: Науковий збірник „Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 22 / Відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: М.А.К., 2001. – 472 с.; іл.
31. Михайлов М.Г. Наш атеизм и наш гуманизм / На пути к свободе совести / Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и о.Марка (Смирнова). – М.: Прогресс, 1989. – 496 с.
32. Мокрицький Г. П. Кафедральний Преображенский собор: 125 років історії: (Архітектурно-краєзнавчий нарис) /Фото Г.П. Мокрицького; – Житомир : Видавництво "Волинь", 2000. – 48 с. – 44 іл., 4 сх. [Серій "Пам'ятки рідного міста". - Кн. 10.].
33. Мокрицький Г. П. Церква Різдва: Історичний шлях: (від лютеранської кірхи до храму євангельських християн-баптистів з християнською школою в Житомирі): Архітектурно-краєзнавчий нарис українською, англійською і німецькою (текстівки) молами. /Фото В. С]). Гереза та Г. П. Мокрицького; Переклад І. М. Гадзевича, Т.А. Шибінської – Житомир : Видавництво "Волинь", 1999. – 48 с. – 41 іл., 1 сх. [Серій "Пам'ятки рідного міста". - Кн. 8.].
34. Молодико В.В., Цвік Г.В. Німці та їх поселення на Радомишльщині / Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність: Науковий збірник: Серія "Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 18. / Відп. редактор М. Ю. Костриця. – Житомир: Видавництво "Волинь", 1998. – 226 с.
35. Наш рідний край (Методичні розробки...). – Житомир: Житомирська обласна друкарня, 1988. – 131 с.
36. Неизвестные страницы истории. – Санкт-Петербург: АООТ Правда, 2000. – 80 с.
37. Одинцов М.И. Путь длиною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству (государственно-церковные отношения в истории советского общества) / На пути к свободе совести / Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и о.Марка (Смирнова). – М.: Прогресс, 1989. – 496 с.
38. Релігієзнавство / за ред. Калініна Ю. та Харьковщенко Є. – К.: Наукова Думка, 1998. – 335 с.
39. Ольшанська Ю.В. Адміністративні заходи радянських органів щодо віруючих Житомирщини у 60-ті роки ХХ століття / Житомиру – 1120 (884-2004): Науковий збірник „Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 31 / Відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: Косенко, 2004. – 512 с.; іл.
40. Саух П.Ю. ХХ століття. Підсумки. – Київ-Рівно, 2001 – 184 с.
41. Сулима В.І. Біблія і українська література: Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998. – 400 с.
42. Українка Л., твори в двох томах. – К.: „Наукова думка”, 1986.
43. Франко І., твори в двох томах. – К.: „Дніпро”, 1981.
44. Чуркін І.В. Взаємовідношення церкви та радянської держави у 20-ті роки / Житомир в історії Волині і України: Тези Всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції / Відп. ред. Костриця М.Ю. – Житомир: ЖО СЖУ, 1994. – 296 с.
45. Шевченко Т. Г., Кобзар. – К.: „Молодь”, 1967.
46. Ярмошик І. І. Житомир древній: Спроба реконструкції міста до ХV століття: Науково-популярне видання (серія „Житомир вчора, сьогодні, завтра. Науково-популярна краєзнавча бібліотека.” – Вип. 1). – Житомир: Жур фонд, 1997. – 40 с. – 12 іл. – бібліогр. С. 38-39.
47. 5810. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953-1991. аннотированный каталог. Под. ред. В.А. Козлова и С.В. Мироненко; сост. О.В. Эдельман, М.: Международный Фонд «Демократия», 1999.– 944 с. (Россия. ХХ век. Документы).

Книги про Свідків Єгови
48. Артемьев А. Свидетели Иеговы Казахстана и Средней Азии: историко-религиеведеческий анализ. – Алматы, 2002. – 280 с.
49. Голько О. Свідки Єгови – Сибірський маршрут. – Львів: ТОВ Фаворит, 2002. – 201с.
50. Гордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. 2-ое издание, исправленное. – СПб., 2002. – 240 с.
51. Доброжанський В. Бруклінська школа лицемірства. – Ужгород: Карпати, 1986. – 103 с.
52. Єговізм та Єговісти [Ред. колегія: М.М. Закович (відп. ред) та інші]. – К.: „Наукова думка”, 1974. – 150 с.
53. Иваненко С. О людях, никогда не расстающиеся с Библией. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. – 271 с.
54. Иваненко С. Свидетели Иеговы – традиционная для России религиозная организация. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2002. – 208 с.
55. Иеговизм [Т.П. Короткая, Е.С. Прокошина, А.А. Чудникова, В.Р. Языкович]; ред. М.Я. Ленсу. – Минск: Наука и техника, 1981. – 134 с.
56. Коник В. Истины Свидетелей Иеговы. – М: Политиздат, 1978. – 111с.
57. Куц М. Ілюзії єговізму. – К.: „Знання” УРСР, 1974. – 48 с.
58. Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: «выселить навечно!»: Сборник документов и материалов о Свидетелях Иеговы в Советском Союзе (1951 – 1985 гг.). – М.: Объединение исследователей религии, Арт-Бизнес-Центр, 2002. – 240 с.
59. Яковлев А.Н. / Материалы «круглого стола» «Операция „Север” 50-летие высылки верующих в Сибирь» / Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: «выселить навечно!»: Сборник документов и материалов о Свидетелях Иеговы в Советском Союзе (1951 – 1985 гг.). – М.: Объединение исследователей религии, Арт-Бизнес-Центр, 2002. – 240 с.

Енциклопедії та словники
60. Ожёгов С. И., Шведова И.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 стр.
61. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів /за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.
62. Советский энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с., ил.
63. Соціологія: словник термінів і понять / Упоряд. Є.А. Біленький, М.А. Козловець, В.О. Федоренко / за заг. ред. М.А. Козловця. – Житомир , видавництво „Волинь” 2003. 236 с.
64. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т.: т. 2: Л – С/ Ред. Кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред) и др.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.– 671с.

Видання Свідків Єгови
65. Більший наголос на Біблію // Наше служіння Царству (для України), 2005. березень
66. Блаженні милосердні, бо такі будуть помилувані // Вартова Башта, 1926. 1 липня.
67. Быть нейтральными в этом запутанном мире // Сторожевая Башня, 1981. 1 октября.
68. Ви можете жити вічно в Раю на землі. – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур, 1984, 1990. – 255 с.
69. Звіт з праці за 1926 рік // Вартова Башта, 1927. 1 січня
70. Знання, яке веде до вічного життя – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур, 1995. – 191 с.
71. Міжнародне будівництво Залів Царства у деяких європейських країнах // Наше служіння Царству (для України), 2003. травень
72. Нейтральные христиане в запятнанном кровью мире // Сторожевая Башня, 1987. 1 февраля.
73. Нова програма будівництва Залів Царства // Наше служіння Царству (для України), 2000. червень
74. Обещание, которое я намерен сдержать // Пробудитесь, 1998. 22 июня
75. Об'явлення. Його величний апогей вже близько! – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур, 1995. – 320 с.
76. Поклоняймося єдиному правдивому Богові. – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур, 2002. – 191 с.
77. Секрет сімейного щастя. – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур, 1996. – 191 с.
78. Хто такі Свідки Єгови? У що вони вірять? – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур, 2000. – 32 с.
79. Чи Біблія справді є даром від Бога? // Вартова Башта, 1992. 15 травня
80. Чрезвычайное увеличение // Пробудитесь, 1992. 8 января
81. Школа службового вдосконалення – двері великі й широкі до діяльності // Наше служіння Царству(для України), 2004. серпень
82. Щорічник Свідків Єгови 2002. Розділ Україна. – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур. 2002. – 255 с.
83. Щорічник Свідків Єгови 2005. – Зельтерс: Товариство Вартової Башти, Біблії і брошур. 2005. – 255 с.
84. Jehovah’s Witnesses. Proclaimers of God’s Kingdom. – United States of America. 1993. – 750 p.
Газети та журнали
85. Актуальне інтерв’ю // Релігійна панорама №1, 2004
86. Аріа Шандер Толерантність анемії: стратегії безкровної хірургії // ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA, Львівський медичний часопис, том VІІ, 2001 рік.
87. Грабовський В. Поєдинок // Комсомольська зірка, 1982. 26 січня
88. Грабовський В. Прикриваючись Біблією // Радянська Житомирщина, 1980. 21 грудня
89. Грабовський В. Фарисеї // Радянська Житомирщина, 1983. 26, 28 січня
90. Град К. Фарисей одержав по заслугах // Радянська Житомирщина, 1983. 6 лютого
91. Кавун О. Кому потрібен Армагеддон // Радянська Житомирщина, 1981. 26 травня
92. Каджая В. Свидетели по делу «Свидетели Иеговы» // Новое время, №11, 1999
93. Клебанов А., «Вопросы научного атеизма», вып. 4, «Мысль», 1967г.
94. Климчук Л. Колишні цінності втрачають ціну // Радянське Полісся, №9, 1992. 5 лютого
95. Кордон М. Під прикриттям релігії // Комсомольська зірка, 1983. 10 грудня
96. Кулик Л. „Безкровні” кардіохірургічні операції зі штучним кровообігом: технічні та етично-правові аспекти // ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA, Львівський медичний часопис, том VІІ, 2001 рік.
97. Нагіленко І. Сучасний стан церкви на Україні. // Педагогічна Житомирщина №3, 2001. серпень
98. Натикач П. Волинь на початку тоталітарної доби. // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2000. - №4.
99. Свідки Єгови // Релігійна панорама №4, 2001
100. Свідки Єгови – неупереджений погляд // Людина і світ, 2000. березень
101. Симоненко П. Держава, релігія, народ і комуністи // Голос України, 2004. 9 квітня
102. Синельников И., «Наука и религия», 1972 г., №7
103. Сысоев А. Город наводнили тысячи паломников // Комсомольская правда, 2003. 9 серпня
104. Тригуб І., Петренко Г. Що таке Армагеддон і хто його чекає // Радянський прапор, 1987. 6 січня
105. Яроцький П. Виселити із сім’ями // Людина і світ, 2001. лютий-березень

Архівні документи
106. Архів Президента Російської Федерації, Ф.3, Оп. 58, Дело 180, Л. 52-53
107. Государственный архив Российской Федерации (далі ГАРФ), Фонд Р-6991, Опись 3, Дело 1124, Л. 56
108. ГАРФ, Ф. Р-6991, Оп. 3, Д. 1119, Л. 2
109. ГАРФ, Ф. Р-8131, Оп. 32, Д. 442, Л. 211
110. Державний архів Житомирської області (далі ДАЖО), Фонд Р-4994, Опис 2, Справа 77, Арк. 2
111. ДАЖО, Ф. Р-4994, Оп. 2, Спр. 83, Арк. 95
112. ДАЖО, Ф. Р-4994, Оп. 2, Спр. 81, Арк. 57.
113. ДАЖО Ф. Р-4994, Оп. 2, Спр. 73
114. ДАЖО Ф. Р-4994, Оп. 2, Спр. 77, Арк. 69
115. ДАЖО, Ф. Р-3437, Оп. 1, Спр. 260, Арк. 89
116. ДАЖО, Ф. Р-1150, Оп. 2, Спр. 1498, Арк. 153,155
117. ДАЖО, Ф. Р-1150, Оп. 2, Спр. 1945, Арк. 31

Поточний архів „Відділу у справах національностей, міграції та релігій”, протоколи судових процесів, засідання міськрад тощо.
118. Вирок ім'ям Української радянської соціалістичної Республіки, справа № 1-17, 1982 року, Бердичів.
119. Інформація про діяльності секти „Свідки Ієгови” на території області
120. Лист «Уполномоченного Совета по делам религий при СМ УССР по Житомирской области А. С. Топольницкого» от 14. 04. 1980 г. (исх. 75).
121. Начальнику отдела Совета по делам религий при СМ УССР тов. Соловей А.В. от 25.08.83 г., № 187
122. Облдержадміністрація від 15.02.02, №41 на №Л-184/10 від 24.01.02
123. Облисполком. Аппарат по делам религии т. Геращенко И.Ф. от 15.01.1982 г., №14/49
124. Отчёт Уполномоченного Совета по делам религий при СМ УССР по Житомирской области А.С. Топольницкого за 14.04.1980 г. (исх. 75).
125. Підтвердження (в тому що релігійна громада в м. Житомирі належить до Управлінського бюро Свідків Єгови), 28.08.1993 р.
126. Председателю Совета по делам религии при Совете Министров СССР от 22. 10. 1981 г. №201
127. Председателю Совета по делам религии при Совете Министров СССР от 05. 02. 1982 г. №27
128. Приговор именем украинской советской социалистической Республики 9 декабря 1982 г. Народный суд г. Тореза Донецкой области. Дело № 1 – 379 (копия).
129. Приговор именем Советской социалистической Республики, дело № 1-100, 1981 года, Новоград-Волынский.
130. Рішення Радомишльської районної комісії з питань поновлення прав реабілітованих від 31 березня 1993 року; 7.04.93, № 394
131. Рішення Радомишльської районної комісії з питань поновлення прав реабілітованих від 17 травня 1994 року; 26.05.94, № 622
132. Список Свидетелей Иеговых, выезжающих в Польщу на конгресс Свидетелей Иеговых от 03.08.1990, №308
133. Справка о деятельности иеговистов на территории Олевского района Житомирской области, 17 июля 1973 г.
134. Справка о реабилитации №10/16986-П от 29.12.1994г.” и доповнення до неї від 26 квітня 1995 року
135. Уполномоченному Совета по делам религии при СМ УССР по Житомирской области т. Топольницкому А.С. от 18.06.1980 г., № 13/375 на №75 от 14.04.1980 г.

Дисертації, дипломні та автореферати
136. Бережко К.О. Методи боротьби радянської влади з релігійним інакомисленням (на прикладі історії Свідків Єгови після Другої світової війни): дипломна робота: Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка. – Житомир, 2004. – 84 с.
137. Годизов Г.Л. Проблемы свободы совести в общественной жизни Кубани: автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 24.12.04 / Майкопский государственный технологический институт. – Майкоп, 2000. – 22 с.
138. Касторская Е.В. Криминологическая характеристика деятельности христианских объединений в России: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: МВД России, Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 1999

Відеоматеріали
139. Борисенко И. Свидетели Иеговы. Видеофильм об открытии Управленческого центра в России. Санкт-Петербург, 21-22 июня 1997 г. – М.: Киностудия ДАГО, Телевизионная студия ГРАН ПРИ, 1997
140. Борисов И. Обвинения против свидетелей, 2000
141. Верные в испытании Свидетели Иеговы в Советском Союзе, Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России, Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов (Нью-Йорк) и Ассоциация Международных Исследователей Библии, 2001
142. Знакомьтесь: Свидетели Иеговы, Интел, Россия, 1998
143. Мужество Свидетелей Иеговы перед Лицом нацизма, Watch Tower, Нидерланды, 1997

Інтернет
144. jw-russia.org/jwh_15.htm
145. jw-russia.org/jwh_16.htm
146. jw-russia.org/jwh_17.htm
147. jw-russia.org/jwh_18.htm
148. http://jwmyths.narod.ru
149. http://www/gazeta.ru/2004/03/26/oa_110627.shtml
150. htttp://164.109.48.86/russki/topics/rus/2004-04-06r-witness.htm
151. http://www.jw-media.org/region/russia/russian/religious_freedom/rus_u04616.htm
152. http://www.vm.net.ua/saraev/REPORTAZ HI/Istoriya-Malin-Saraev-1.zip
153. http://www.vm.net.ua/saraev/REPORTAZ HI/Istoriya-Malin-Saraev-2.zip
 
 
Поиск
Назад к содержимому | Назад к главному меню